Cấu hình Phiên bản iOS :

Là Chương trình phần mềm beta của Apple . Phiên bản iOS, macOS và tvOS tiếp theo tốt nhất cho đến nay mới được tạo ra . Bạn muốn trải nghiệm nó chứ ???


Tải về iOS BETA

Chặn cập nhật và thông báo nâng cấp lên iOS mới . Điều mà những ai đã và đang Jaibreak đều muốn làm

Chặn UPDATE iOS

Cấu hình Springbroad :

Cấu hình Control Center :